Duszpasterstwo

  • Przygotowanie do Bierzmowania 2018
 • Pytania do zaliczenia przed bierzmowaniem:
   1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.
   2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.
   3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.
   4. Co to jest Pismo św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.
   5. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.
   6. Jak dzieli się Pismo św.? Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.
   7. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.
   8. Jak inaczej nazywamy. Ewangelię? Ewangelię nazywamy “Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.
   9. Kto napisał 4 Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan
   10. Co to jest Tradycja? Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

    

   1. NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY
   2. Powiedz Skład Apostolski.

   Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

   1. Powiedz 6 prawd wiary. l) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
   2. Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.
   3. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? O istnieniu Pana Boga wiemy: l) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania wszystkich ludów 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia Bożego. 15. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
   4. Jakie przymioty posiada Pan Bóg? Pan Bóg jest: a) wieczny – zawsze był, jest i będzie, b) wszechmocny – wszystko co może czynić, co chce, c) niezmienny – zawsze jest ten sam, d) najmędrszy – wszystko, co robi, jest mądre i dobre, e) święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi, 3 f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze, g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
   5. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.
   6. Kto to są aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.
   7. Kto to jest człowiek? Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej .
   8. Co człowiek ma dzięki duszy? Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.
   9. Na co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.
   10. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
   11. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa? Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką – Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem – św. Józef.
   12. Co to jest cud? Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.
   13. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 5 1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, 2) Rozmnożenie chleba, 3) Uzdrowienie paralityka, 4) Wskrzeszenie Łazarza, 5) Zmartwychwstanie. 51. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 1) o synu marnotrawnym, 2) o miłosiernym Samarytaninie, 3) o Dobrym Pasterzu, 4) o robotnikach w winnicy, 5) o talentach, 6) o pszenicy i kąkolu.
   14. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: “Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

   O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

   1. Co to jest Kościół katolicki? Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
   2. Kto założył Kościół katolicki? Kościół katolicki założył Pan Jezus
   3. Kto obecnie jest Głową Kościoła? Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.
   4. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.
   5. Co to jest śmierć? Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.
   6. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
   7. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. 44. Co to jest piekło? Piekło to jest stan wiecznej kary.

   O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

   1. Wymień dziesięć przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg twój: . l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie. 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4) Czcij ojca twego i matkę twoją. 5) Nie zabijaj. 6) Nie cudzołóż. 7) Nie kradnij. 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego. 10) Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.
   2. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos duszy, który mówi: “To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.
   3. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

   48.Czym jest grzech? Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmierte1ny) i lekki.

   1. Na czym polega grzech ciężki? Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli). 50. Na czym polega grzech lekki? Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
   2. Jakie są, źródła grzechu? Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.
   3. Wymień siedem grzechów głównych. l) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo
   4. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu. 54. Co to jest nałóg? Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.
   5. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.
   6. W jakim celu winniśmy się modlić? W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.
   7. Jak trzeba się modlić? Mod1ić należy się pobożnie, pokornie, wytrwałe, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.
   8. Wymień 7 sakramentów świętych. 1) Chrzest. 2) Bierzmowanie. 3) Najświętszy Sakrament. 4) Pokuta. 5) Namaszczenie Chorych. 6) Kapłaństwo. 7) Małżeństwo
   9. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego.
   10. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku? l) obudzić intencję, że chcę ochrzcić, 2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną. 3) wypowiedzieć równocześnie słowa: “NN – ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
   11. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
   12. Co oznacza słowo “bierzmowanie”? Słowo “bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa “bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
   13. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze “wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
   14. Jakich łask udziela bierzmowanie? l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
   15. Wymień 7 darów Ducha Świętego. l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.
   16. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? 1) modlić się o dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania.
   17. Kto udziela sakramentu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
   18. Odpowiedzi przy bierzmowaniu
   19. a) Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen
   20. b) liturgia sakramentu – Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:
    “N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.
   21. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania? l) Gdy ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania. 2) Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. 3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,Amen” oraz “I z duchem twoim” (zob. 156, II). 4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.
   22. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
   23. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: “Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

   71 Kiedy dobrze uczestniczmy we Mszy św.? Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

   1. Co to jest Komunia św.? Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.
   2. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.? Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą b) czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem), c) zachowamy post eucharystyczny l godzinę.
   3. Co należy uczynić po Komunii św.? Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.
   4. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.
   5. Pięć warunków sakramentu pokuty: l) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) spowiedź, 5) zadośćuczynienie.
   6. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.
   7. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie
   8. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.
   9. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
   10. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

   Termin bierzmowania: jeszcze nie ustalony.

 • Kurs przedmałżeński
 • Dla rodzin
 • Dla małżeństw