Ofiary Katynia i Miednoje

I. Ofiary Katynia

1. Kazimierz Gaik urodził się 8 grudnia 1911 roku w Denkówku w rodzinie robotniczej. Ukończył najpierw Szkołę Handlową w Ostrowcu o potem Wydział Administracyjny Instytutu Administracyjno-Gospodarczego w Krakowie (1932/1933). Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, i Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy w Słonimiu. Był dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Awans na stopień podporucznika piechoty otrzymał 1 stycznia 1937 roku. Po zwolnieniu ze służby wojskowej rozpoczął pracę w Zakładach Żelaznych i Papierni “Bodzechów” w Bodzechowie. Pracował rownież w Stołpcach, województwo nowogródzkie i w Rzeszowie , aż do wybuchu wojny, w zakładach PZL – Rzeszów. We wrześniu 1939 roku przebywał w Slonimiu, gdzie tworzono oddziały zapasowe 20 Dywizji Piechoty.Prawdopodobnie 18 września dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Kozielsku. Ostatni list do żony przesłał zimą 1939/40. Zginął w Katyniu wiosną 1940 roku. Ekshumowany z dołu śmierci i zidentyfikowany pod numerem 2358, złożony został w czwartej bratniej mogile. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej i medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939”. W 2007 roku awansowany na porucznika. W Parku Papieskim w Rzeszowie posadzono dąb pamięci poświęcony Kazimierzowi Gaikowi, nad którym opiekę sprawuje zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Przygotował do publikacji ks. Cezary Zybała

2. Kapitan Jan Teofil Janicki urodził się 20 grudnia 1897 r. w Bodzechowie. Był synem Franciszka i Anny z Łubieńskich. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, który ukończył Politechnikę Warszawską. Zajmował się budownictwem dróg i mostów. Jako topograf, triangulator i kartograf pracował w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ożenił się z Marią Sudrzanką. Miał troje dzieci: córkę Marię oraz synów Andrzeja i Wojciecha. Brał udział w I Wojnie Światowej i uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zginął w Katyniu w 1940 roku.

Opracował ks. Cezary Zybała

3.Ppor. Wacław Piotr Czerwonko był synem Antoniego i Marianny z Waleszyńskich. Urodził sie 1 sierpnia 1904 roku w Bodzechowie. Prawdopodobnie ukończyl najpierw Państwowe Gimnazjum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu, a następnie rolniczą szkołę średnią w Żyrowicach. Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty ukończył w roku 1927. Przeniesiony  do  1 pułku piechoty Legionów z Wilna do batalionu KOP “Nowo- Święciany” w roku 1937. Był leśniczym w leśnictwie  Łoś w powiecie święciańskim a potem Kukutele w gminie Twercz. Był żonaty i miał syna Jerzego. Wzięty do niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku, figuruje na liściewysyłkowej NKWD nr 032/2 z 14 kwietnia 1940 roku, rozstrzelany w Katyniu, gdzie został pochowany, ekshumowany w 1943 roku (identyfikacje ułatwił list).

Na podstawie  “Gmina Bodzechów. Wczoraj i dziś”, pod redakcja Waldemara R. Broćka, opracował ks. Cezary Zybała

4.Ppor. Czesław Wincenty Chlebny, syn Franciszka, urodzil sie 18 lipca 1905 roku w Bodzechowie. Ukończył szkolę średnią w Ostrowcu a następnie Wyższą Szkołę Mierniczą w Poznaniu. Prace podjął na Śląsku. 1 IX 1931 roku przydzielony do 73 pp w Katowicach. Należał do PKU Królewska Huta.  Mieszkał w Kielcach, skąd został wziety do niewoli sowieckiej i wywieziony do Kozielska. Figuruje na liście wysyłkowej NKWD nr 032/4 z 14 kwietnia 1940 roku. Zamordowany w katyniu i tam pochowany, ekshumowany w 1943 r.

Opracował na podstawie  “Gmina Bodzechów. Wczoraj i dziś” pod redakcją Waldemara R. Broćka, ks. Cezary Zybała

5. Ppor. Stanisław Pronobis syn Wojciecha  i Katarzyny z Gromków urodził sie 27 lutego 1904 roku w Goździelinie w rodzinie rolniczej.  Po ukończeniu  Szkoły  Mierniczo – melioracyjnej ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, przydzielony do sandomierza i mianowany podporucznikiem 1.01.1931 roku. Zonaty z Ireną Nowak. Uczestniczył  jako geometra w pomiarach granicy polsko – sowieckiej w 1935 roku. Ostatnim miejscem jego zamieszkania był Łuck, gdzie prowadził własne biuro miernicze. W nieznanych okolicznościach  aresztowany, więziony w Kozielsku, figuruje na liście wysyłkowej NKWD nr 029/5 z 13 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.

Na podstawie “Gmina Bodzechów. Wczoraj i dziś.” pod redakcją Waldemara R. Broćka, opracował ks. Cezary Zybała

6.Władysław Pronobis syn Józefa i Ewy  z Czubów. Urodzony 20 października 1904 roku w Bodzechowie. Przodownik Policji Państwowej, był komendantem policji w Drzewicy w powiecie opoczyńskim. Więziony przez NKWD w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie (obecnie Twer), pogrzebany w lesie w pobliżu Miednoje.

Na podstawie “Gmina Bodzechów. Wczoraj i dziś.”