REGULAMIN CMENTARZA
Rzymsko – katolickiej parafii p.w. Św. Zofii w Bodzechowie

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną opieką i troską.
Celem zapewnienia należnej czci zmarłym, oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się cmentarze wraz z ich urządzeniami, szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich, oraz zaleca się stosowanie powyższego regulaminu.
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu Cmentarza są zgodne z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, w sprawie urządzenia cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami jak również z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U.Nr 29, późn. 1542 z późn. zm. /w związku z art. 8 ust.3, art.23 i 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.
2.Regulamin rozróżnia trzy typy usług, świadczonych na terenie cmentarza:
a. Usługi cmentarne(zarządzanie cmentarzem)
b. Usługi pogrzebowe
c. Usługi kamieniarskie
3. Administratorem cmentarza jest Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Zofii w Bodzechowie
4. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz parafii.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Administrowaniu cmentarzem – rozumie się przez to: zawieranie umów o użytkowanie grobu, wydawanie wszelkich pozwoleń związanych z pochówkiem, renowacją, remontem nagrobka, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, przyjmowanie opłat cmentarnych.
b. Zarządzaniu cmentarzem – rozumie sie przez to usługi cmentarne, do których należy: otwieranie i zamykanie cmentarza, remont, renowacja nagrobków, otwieranie grobów, ekshumacje, wydawanie pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, przyjmowanie opłat od firm i innych podmiotów upoważnionych do przeprowadzania prac przy nagrobkach, utrzymanie porządku, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem.
c. Usługach pogrzebowych – rozumie się przez to załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem.
d. Usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.
e. Dysponencie grobu – rozumie sie przez to osobę, która ma zawartą z Administratorem umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.
f. Prawie do grobu – rozumie się przez to kreślenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
g. Prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby zmarłej.
h. Grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.
i. Grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
6. Parafia jako Administrator cmentarza jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza.
7. Zarządca cmentarza wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego Regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism.
8. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.
ROZDZIAŁ II
Przepisy porządkowe
Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
1. Wszelkie planowane prace przy grobach należy zgłaszać do Administratora cmentarza.
2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
b. Niszczenia nagrobków.
c. Przebywania osób w stanie nietrzeźwym.
d. Palenia papierosów, picia alkoholu.
e. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych.
f. Niszczenia zieleni.
g. Wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.
h. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
i. Ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i innych krzewów.
j. Handlu.
k. Kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy.
3. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
ROZDZIAŁ III
Organizacja uroczystości pogrzebowych
1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po:
a. Udokumentowaniu prawa do grobu.
b. Złożeniu w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w USC.
c. Wniesieniu przewidzianych w cenniku opłat.
2. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 7 grudnia 2001 r. – par.6, punkt 1).
ROZDZIAŁ IV
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza
1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.
2. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
a. Kartoteki grobów /sektor(kwatera), rząd, nr grobu/
b. Dokumentację związaną z dysponowaniem grobem
c. Archiwariusze (wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie)
d. Karty zgonu
e. Księgę cmentarną (zmarłych)
f. Plansze sektorów (kwater, rzędów i grobów)
3. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Administratora, podlegają ochronie w myśl przepisów Ustawy o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
5. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazane mogą być wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kancelarii parafialnej.
6. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą cmentarza.
7. Grób może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochówku i nie przedłużono umowy (art.7 Ustawy)
8. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania należnej opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
9. Wykaz grobów, które będą przeznaczone do likwidacji, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, lub na internetowej stronie parafii, oraz bezpośrednio na nagrobku na 3 miesiące przed ich likwidacją. Wykazy takie sporządzane będą raz w roku, przed Uroczystością Wszystkich Świętych.
10. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem lub zagraża bezpieczeństwu osób i mienia, (np. pionowa płyta z napisem, bądź krzyż) i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną, może on zostać zdemontowany.
11. Osoby składające przed Administratorem oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania poświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowaniu grobem automatycznie wygasają.

ROZDZIAŁ V
Opłaty cmentarne
1. Za miejsce grzebalne opłatę wnosi się na okres 20 lat. Przedłużenie umowy o użytkowanie na dalsze lata, wymaga ponownego uiszczenia opłaty w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej umowy. Opóźnienie nie może przekroczyć jednego roku.
2. Opłatę za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych, pozwolenie na wjazd na cmentarz w celu wykonania prac, wnosi firma usługowa.
3. Wnosi się opłatę za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobu.
4. Wnosi się opłatę za przywrócenie prawa do dysponowania grobem (zawinione zaległości).

ROZDZIAŁ VI
Prowadzenie prac na terenie cmentarza
1. Przebudowa, remont nagrobka, budowa ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie jest realizowana po uzgodnieniu z Administratorem cmentarza, na wniosek dysponenta grobu.
2. Firmy i osoby upoważnione do renowacji, remontu, przebudowy nagrobka, z polecenia dysponenta grobu, mogą rozpocząć pracę wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia u Zarządcy cmentarza.
3. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi dysponentami. Wykonawca dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego nagrobka należy wywieźć do utylizacji.
4.Ekshumacje są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wymogami Sanepidu.
5. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na cmentarzu.
6. Śmieci z terenu cmentarza są usuwane cyklicznie przez Administratora.
7. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz o dobry stan techniczny nagrobka.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
Administrator cmentarza Proboszcz Parafii św. Zofii
ul. Szosik 2, Bodzechów 27-420,

PROCEDURY DOPUSZCZANIA PRZEDSIĘBIORCÓW DO KOPANIA GROBÓW I REGULAMIN KOPANIA GROBÓW

 1. Do kopania grobów na terenie cmentarza parafialnego uprawniony jest każdy wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych.
 2. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, zobowiązany jest powiadomić zarządcę cmentarza, przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Wykonawca usług cmentarnych zobowiązany jest udokumentować prawo do dysponowania grobem przez zleceniodawcę prac (kopia metryki grobu, nr grobu).
 4. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług.
 5. Podmioty i osoby kopiące groby zobowiązane są do:
 6. przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych pracach
 7. zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych
 8. kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany prze zarządcę cmentarza
 9. wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i zarządcę cmentarza
 10. wyłożenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu folią lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed zniszczeniem
 11. uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu prac
 12. zgłoszenie u administratora cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu.
 13. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii św. Zofii w Bodzechowie.
 14. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu odbioru zamkniętego grobu.
 15. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców może się odbywać zasadniczo w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji. Zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na kopanie grobu w przeddzień planowanego pochówku.
 16. Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.
 17. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 18. Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób, którym ono przysługuje zgodnie z regulacją przepisów prawa państwowego.
 19. Użycie grobu do ponownego pochówku regulują przepisy prawa państwowego.
 20. Ofiary za nadzór, przeznaczone na cele kultu religijnego związanego z cmentarzem, określa załączony cennik.

 

Cennik dla przedsiębiorców wykonujących usługi cmentarne i pogrzebowe

 1. Wjazd na cmentarz do prac związanych z budową nagrobka 100 zł
 2. Nadzór nad kopaniem grobu 50 zł
 3. Nadzór nad ekshumacją 50 zł
 4. Wjazd na cmentarz do prac związanych z budową katakumby 100 zł
 5. Wjazd na cmentarz do innych czynności 50 zł

 

Administrator cmentarza winien udostępnić cmentarz, wskazać miejsce składowania ziemi w obrębie cmentarza, sprawdzić stan cmentarza i grobu po zakończeniu prac.

Ofiary składane według cennika za nadzór, przeznaczone są na cele kultu religijnego w parafii, która jest administratorem cmentarza.

 

tel. 604 208 447, www. bodzechow-parafia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here